Projekte

Vendi Titulli Periudha Donator Partneri kryesor
Albania Bashkite per ne Evrope 2017-2020 EU EPRD Poland
Albania Te rinjte shqiptare per Integrimin ne BE 2019-2020 EU EuroPartners Development
Albania Fushata e Komunikimit “Friendly Wi-Fi Albania” 2019-2020 UNICEF EuroPartners Development
Albania Mbeshtetja e zhvillimit te Grupeve Lokale te Veprimit ne zonat rurale ne Shqiperi (qasja LEADER) 2017-2020 World Bank EuroPartners Development
Albania/ Macedonia Eko-Sistemi i Inovacionit ne zonen BNK (CBC INNOV8) 2018-2020 EU EuroPartners Development
Kosovo Mbeshtetja ndaj Kosoves me pergatitjet per pjesemarrjen ne programet e BE-se 2018-2019 EU AECOM
Albania Organizimi i “Vrapo kunder korrupsionit” ne kuadrin e “Javes se Integrimit” 2019-2020 European Union AECOM, Netherlands
Albania AT per zbatimin e aktiviteteve te fushates se komunikimit per reformat e asistences sociale 2018 World Bank EuroPartners Development
Macedonia Pergatitja e Termave te References dhe Specifikimeve Teknike ne fushen e Reformes se Administrates Publike dhe Financave Publike 2018 EU IBFConsulting International
Kosovo Mbeshtetje per Zyren e Planifikimit Strategjik/ Zyra e Kryeministrise 2017-2018 EU ICE (Belgium)
Albania Reforma e Administrates Publike “Mbeshtetja per te permiresuar ofrimin e sherbimit publik ne mesin e qytetareve ne Shqiperi” 2017-2019 EU Humelica Consulting International
Albania Asistenca ndaj bashkive te Matit, Dibres, Shkodres dhe Malesise se Madhe per pergatitjen e projekteve te CBC 2016 Swiss Government EuroPartners Development
Albania Percaktimi I kostove te mosinvestimit ne arsim ne Shqiperi 2016-2017 UNICEF EuroPartners Development
Albania Asistenca Teknike per Programet e Unionit ne Shqiperi 2016-2018 EU Humelica Consulting International
Albania Mbeshtetje ndaj bashkise se Kukesit per pergatitjen e Strategjise se Zhvillimit Territorial te 2030 2015-2016 EU EuroPartners Development
Albania / Kosovo Mbeshtetja per promovimin e “Biznesit te Gjelbert” 2014-2016 EU EuroPartners
Albania Pergatitja e Strategjise Kombetare per Zhvillim dhe Integrim 2014 – 2020 2014 World Bank EuroPartners Development
Tanzania Ngritja e kapaciteteve per Grantet e Programeve mbi Kulturen ne ROM dhe PFM 2014-2015 EU Humelica Consulting International
Albania Vleresim i Pergjithshem i Kornizes Anti-Korrupsion ne Shqiperi (ACFA) 2014-2015 EU Humelica Consulting International
Western Balkans Vleresimi i Trete i Perkohshem i Assitences se IPA 2014-2015 DG ELARG, EC Humelica Consulting International
Albania Vetevleresim i Shqiperise per CARDS/projektet e IPA 2013 2013 EU EuroPartners Development
Albania “E drejta jone per te kerkuar….E drejta jone per te ditur” 2013-2015 Embassy of the Netherlands EuroPartners Development
Albania Raportimi mbi ceshtjet e Tregut te brendshem dhe Standardet Evropiane ne lidhje me kapitujt e Komisionit 2013-2014 EU EPRD Poland
Western Balkan Vleresimi tematik per mbeshtetjen e BE-se ndaj shoqerise civile ne Ballkanin Perendimor (Shqiperi, Bosnje&Hercegovine, Kroaci, Maqedonia e Veriut, Kosove, Mal i Zi, Serbi) dhe Turqi 2013 EU Humelica Consulting International
Albania Rritja e transparences dhe informacionit ne ofrimin e sherbimeve te Qeverisjes Vendore ne Vlore dhe Kukes 2012-2013 OSFA Foundation EuroPartners Development
Albania Nxitja e bashkepunimit dhe levizshmerise perben grupe ekonomike 2012-2013 EU EuroPartners Development
Albania Konsultimet me shoqerine civile dhe pergatitja e draftit te Udhezimeve per Aplikantet per EIDHR e ardhshem 2011 EU EuroPartners Development
Albania Krijimi i Grupeve Lokale te Veprimit dhe Rrjeti Kombetar I Organizatave Rurale ne Shqiperi 2011-2013 SNV - Albania EuroPartners Development
Serbia Pergatitja e Termave te References per IPA “Reformimi I Koordinimit te Politikave dhe Qendra e Qeverise” 2011-2012 EU Humelica Consulting International
Albania Harta e Monitorimit te Pjesemarrjes ne Shqiperi dhe Kosove 2011 Olaf Palme Center EuroPartners Development
Kosovo Vleresimi i Asistences Mbeshtetese ne Kosove 2011 EU EPRD Poland
Albania Rekomandime per Vleresimin Afatmesem te SKZHI dhe Pergatitjet per Strategjine 2013-2020 2011 EU EuroPartners Development
DFID Mbeshtetja per Reformen e Administrates Publike (RAP) ne Kosove 2011-2012 DFID EuroPartners Development
Albania Fushata per ndergjegjesimin publik ndaj Sistemit te Metrologjise, Standardeve, Testimeve dhe Cilesise (MSTC) 2011 World Bank EuroPartners Development
Albania Mbeshtetje ndaj Ministrise se Mjedisit ne realizimin e nje Plani Operacional per sektorin e mjedisit 2011 SIDA SIPU International
Albania Forcimi I Kapaciteteve te Menaxhimit te Burimeve Njerezore ne Njesite e Qeverisjes Vendore 2010-2012 Government of the Netherlands EuroPartners Development
Albania Konsulenca mbi zbatimin e reformave per aksesin ndaj informacionit ne Shqiperi 2010-2011 World Bank
Albania Pergatitja e autoriteteve shqiptare per Sistemin e Decentralizuar te Zbatimit te BE-se (SDZ) 2010-2013 EU East West Consulting
Albania Forcimi I kapaciteteve te administrates publike ne Shqiperi dhe mbeshtja nepermjet trajnimeve 2010 World Bank SIPU International
Albania Politikat per Monitorimin dhe Zbatimin e SKZHI 2010 World Bank PROGECO Italy
Western Balkans Analiza e kosto-perfitimeve te Binjakezimit kundrejt Asistences Teknike (Shqiperi, Kosove, Maqedoni) 2010 EU ECORYS (The Netherlands)
Albania Mbeshtetja per ngritjen e kapaciteteve per zbatimin e Sistemit te Integruar te Planifikimit 2009-2010 World Bank EuroPartners Development
Albania Kuadri i Lirise se Informacionit ne Shqiperi 2009-2011 EuroPartners Development
Albania Mbeshtetja per forcimin e sistemit gjyqesor ne Shqiperi 2008-2010 Spanish Agency for Cooperation EuroPartners Development
Albania Inkurajimi i metejshem i Transparences, Aksesit te Publikut ne Informacion ne nivel Lokal EU EuroPartners Development
Albania Mbeshtetja per Ministrine e Ekonomise Faza 2 2008-2010 EU EuroPartners Development
Albania Keshilla Ligjore ndaj Agjencise Kombetare Shqiptare mbi Shoqerine e Informacionit NAIS 2008 World Bank EWC (Belgium)
Albania, Serbia Vleresimi I mbeshtetjes se SIDA-s ndaj SEPA-s 2009 Sida SIPU International
Kosovo AT te hartoje Termat e References per projektin e Asistences Teknike IPA 2009 “Mbeshtetje per Ministrine e Punes dhe Mireqenies Sociale” 2009 EU EuroPartners Development
Albania Organizimi i Turit Studimor ne Shqiperi per Zyrtaret e Qeverise se Jordanise 2009 EU EuroPartners Development
Kosovo Mbeshtetja per Planin e Veprimit mbi reformen e Menaxhimit te Financave Publike 2010 DFID Kosovo EuroPartners Development
Albania IT dhe Studimi teknik I IT dhe COMMS per sektorin e Zbatimit te Ligjit 2009 EU Soges SpA
Kosovo Vleresimi i Impaktit Fiskal mbi draft legjislacionin e Sherbimit Civil ne Kosove 2008 DFID