Forcimi I kapaciteteve te administrates publike ne Shqiperi dhe mbeshtja nepermjet trajnimeve

Vendi: 
Albania
Kategoria: 
Qeverisje e Mirë
Data e fillimit: 
01-01-2010
Data e përfundimit: 
01-09-2010
Agjencia e donatorëve: 
World Bank
Partneri kryesor: 
SIPU International
Përshkrimi i detajuar i projektit: 

Objektivi I pergjithshem eshte vleresimi I kapaciteteve ekzistuese te administrates publike te Shqiperise ne kuader te zbatimit te SKZHI dhe MSA, zhvillimi I nje strategjie te re trajnimi qe do te fokusohet ne adresimin e nevojave te mesiperme specifike, dhe zhvilloje aftesite e kapacitetet e brendshme e ITAP per te permbushur objektivat strategjike.

Llojet e sherbimeve te ofruara:

  • Vleresimi I nevojave per trajnim te institucioneve qendrore per te ofruar dhe arritur kerkesat e SKZHI dhe MSA
  • Vleresimi I kapaciteteve ekzistuese trajnuese ne administraten publike dhe roli I ITAP dhe kapacitetet duke vleresuar koherencen e programeve ekzistuese te trajnimit me kerkesat e MSA-s
  • Perditesimi I kurrikules ekzistuese te ITAP
  • Mbeshtetja e ITAP ne hartimin e nje Strategjie te re Trajnimi per periudhen afatmesme, bazuar ne fushat e identifikuara ku hapat duhet te ndermerren hapat dhe mbi procesin e vleresimit te nevojave per trajnim
  • Perditesimi dhe hartimi I kurrikules se re qe do te adresoje nevojat e mesiperme dhe do te permiresoje mbeshtetjen ne proceset e SKZHI dhe MSA