Vleresimi tematik per mbeshtetjen e BE-se ndaj shoqerise civile ne Ballkanin Perendimor (Shqiperi, Bosnje&Hercegovine, Kroaci, Maqedonia e Veriut, Kosove, Mal i Zi, Serbi) dhe Turqi

Vendi: 
Western Balkan
Kategoria: 
Demokratizimi
Data e fillimit: 
15-01-2013
Data e përfundimit: 
15-05-2013
Agjencia e donatorëve: 
EU
Partneri kryesor: 
Humelica Consulting International
Staf: 
1
Përshkrimi i detajuar i projektit: 
Objektivi I pergjithshem I projektit eshte te siguroje gjetje dhe rekomandime per te asistuar Drejtorine e Pergjithshme te Zgjerimit te Komisionit Evropian (DG ELARG) ne programimin dhe zbatimin e asistences para-anetaresimit te BE-se per te mbeshtetur shoqerine civile ne shtetet kandidate dhe potencialisht kandidate me nje pamje te permiresimit te instrumentave te disponueshem per tju pergjigjur ne menyren me te mire objektivave te politikes dhe permiresimit te performances se asistences financiare.

Objektivat specifike:
  • Sigurimi I nje vleresimi te logjikes se nderhyrjes se asistences se BE-se per te mbeshtetur shoqerine civile ne Ballkanin Perendimor dhe Turqi
  • Sigurimi I nje gjykimi mbi performance (qofte aktual ose I pritshem) te asistences, vecanerisht ne lidhje me rendesine, eficiencen, efektivitetin, impaktin dhe qendrueshmerine
  • Sigurimi I rekomandimeve ne funksion te: (a) programimi I ndihmes se ardhshme te BE-se dhe (b) theksimi I masave korrigjuese, ku jane te aplikueshme, per te permiresuar zbatimin dhe monitorimin e veprimeve te ardhshme

Llojet e sherbimeve te ofruara:
  • Dhenia e rekomandimeve dhe propozimeve konkrete ne percaktimin e objektivave dhe lidhja e treguesve SMART per te lehtesuar matjet e performances dhe modelimin e mbeshtetjes se ardhshme per shoqerine civile
  • Vleresimi I rendesise, eficiences, efektivitetit, impaktit dhe qendrueshmerise se asistences financiare
  • Sigurimi I rekomandimeve per te permiresuar perfomancen e asistences ku eshte e nevojshme
  • Theksimi I masave korrigjuese, ku aplikohet, ne menyren e zbatimit dhe monitorimit.