Kuadri i Lirise se Informacionit ne Shqiperi

Vendi: 
Albania
Kategoria: 
Demokratizimi
Data e fillimit: 
01-08-2009
Data e përfundimit: 
01-04-2011
Partneri kryesor: 
EuroPartners Development
Përshkrimi i detajuar i projektit: 

Financuar nga Governance Partnership Facility, projekti ndermerr nje analize krahasuese te zbatimit te legjislacionit per Aksesin ndaj Informacionit (ATI) ne nje grup vendesh me kapacitete dhe kushte institucionale te ndryshme, perfshire Shqiperine:

  • Analiza e eksperiences se reformave te ATI mbi zbatimin dhe rolin ne permiresimin e pergjegjshmerise
  • Vleresimi I ndikimit te paleve te interesuara, institucioneve, dhe niveleve te kapacitetit ne efektivitetin me te cilin reformat ATI u zbatuan ne kushte te ndryshme
  • Vleresimi I impaktit te zbatimit te ATI ne zgjerimin e aksesit ndaj informacionit – efektiviteti I ligjeve te ATI ne rritjen e transparences dhe aksesin e informacionit nga qytetaret, dhe pergjegjshmerine nga zyrtaret publike