Ngritja e kapaciteteve per Grantet e Programeve mbi Kulturen ne ROM dhe PFM

Vendi: 
Tanzania
Kategoria: 
Demokratizimi
Data e fillimit: 
14-03-2014
Data e përfundimit: 
14-03-2015
Agjencia e donatorëve: 
EU
Partneri kryesor: 
Humelica Consulting International
Staf: 
1
Përshkrimi i detajuar i projektit: 

Objektivi global I kesaj detyre eshte qe programi I 10-te EDF I mbeshtetjes se Kultures ne Tanzani te jape objektivat e saj.

Objektivi specifik I kesaj detyre eshte qe projektet ne baze te programit te miratoje nje qasje menaxheriale te orientuar drejt rezultateve dhe te jete ne gjendje te siguroje raporte operacionale dhe financiare me cilesi te larte.

Rezultatet kryesore jane:

  1. Nje trajnim ne grup mbi menaxhimin e ciklit te projektit me fokus te vecante ne qasjen e kornizes logjike dhe rregullave financiare dhe kontraktuale lidhur me grantet e BE-se
  2. Sesione trajnimi on-line per 10 persona qe jane staf per projektin

Llojet e sherbimeve qe ofrohen:

  • Ngritja e kapaciteteve per ekipet menaxhuese te 18 projekteve ne menaxhimine orientuar drejt rezultateve dhe politikave financiare e kontraktuale te BE-se. Sherbimet do te diferencojne per secilin projekt, ne varesi te vleresimit paraprak te kryer nga NAO PSU dhe Delegacioni Evropian, dhe analiza nga ekspertet ne pergatitjen e misionit te tyre pas sesioneve te para te trajnimit.
  • Trajnime standarde per 18 projektet: 1/ menaxhimi ciklik I projektit me focus te vecante ne hartimin dhe perdorimin e kornizes logjike – ky session I pare nuk duhet te zgjase me shume se 3 dite; dhe 2/ kujtese standarde mbi kushtet e pergjithshme te kontrates dhe shembuj te lidhur me raportimin – ky session I dyte nuk duhet te zgjase me shume se 1dite.
  • “nje me nje”  sesionet e trajnimit organizuar ne faqen e projektit per nje numer te caktuar te projekteve