Vleresimi i Trete i Perkohshem i Assitences se IPA

Vendi: 
Western Balkans
Kategoria: 
Zhvillimi Ekonomik dhe Rajonal
Data e fillimit: 
01-02-2014
Data e përfundimit: 
28-02-2015
Agjencia e donatorëve: 
DG ELARG, EC
Partneri kryesor: 
Humelica Consulting International
Staf: 
1
Përshkrimi i detajuar i projektit: 

Objektivi primar I ketij vleresimi te perkohshem eshte vleresimi I permbushjes se objektivave te programit IPA duke gjykuar mbi performancen e rezultateve te arritura dhe impaktin e asistences se IPA-s dhe duke bere rekomandime per permiresimin e cilesise se programimit dhe zbatimit te IPA (kryesisht nen IPA II)

Objektivat specifike

  1. Sigurimi I nje vleresimi ne termat cilesore dhe sasiore mbi performancen e asistences se BE-se; vecanerisht eficiencen e tij, efektivitetin, impaktin, koherencen, qendrueshmerine dhe vleren e shtuar ne lidhje me arritjen e objektivave te IPA-s, per te mundesuar politika te forta dhe reforma ekonomike ne vendet perfituese.
  2. T’i ofroje Komisionit rekomandime per te permiresuar asistencen aktuale te IPAs (ku dhe nese eshte e zbatueshme) dhe programimi dhe zbatimi i asistences se IPA II

Llojet e sherbimeve te siguruara

  • Vleresimi perfshiu asistencen e vendosur ne baze te (1) programeve vjetore kombetare per Shqiperine, Bosnja dhe Hercegovina, Mali I Zi, Serbia, Kosova dhe Krocia per komponentin 1 gjate periudhes 2007-2011 dhe (ii) programet funksionale shumevjecare per komponentin III dhe IV per Republiken Jugosllave te Maqedonise. Turqine dhe Kroacine ne periudhen 2007-2011. Theksimi mbi vleresimin e zhvillimit te Sektorit Privat/konkurrenca dhe punesimi dhe politikat sociale
  • Rekomandime konkrete dhe te vlefshme per te permiresuar asistencen aktuale te IPAs (ku dhe nese eshte e nevojshme) dhe programimi dhe zbatimi I asistences se IPA II. Vleresimi do te siguroje rekomandime per Komisionin, specifikisht ndaj sektoreve te perzgjedhur ne lidhje me menaxhimin e pritshem te ketyre politikave ne fushat nga DG ELARG.