Fushata per ndergjegjesimin publik ndaj Sistemit te Metrologjise, Standardeve, Testimeve dhe Cilesise (MSTC)

Vendi: 
Albania
Kategoria: 
Zhvillimi Ekonomik dhe Rajonal
Data e fillimit: 
04-04-2011
Data e përfundimit: 
28-12-2011
Agjencia e donatorëve: 
World Bank
Partneri kryesor: 
EuroPartners Development
Përshkrimi i detajuar i projektit: 

Projekti do te realizoje nje fushate te integruar promovimi ne nje menyre te tille qe te kete nje impakt maksimal ne promovimin e organizatave MSTC si dhe aktivitete te lidhura te METE kundrejt fokus grupeve ne Shqiperi. Fushata do te maksimizoje sinergjine ndermjet organizatave  MSTC dhe te perdore temen e perbashket te rendesise se MSTC per konkurrencen e industrise shqiptare si per tregun e brendshem ashtu dhe per ate te jashtem.

Llojet e sherbimeve qe ofrohen:

  • Rritja e nivelit te sigurise per produktet dhe proceset, mbrojtja e jetes dhe shendetit te individeve dhe mbrojtja e mjedisit.
  • Mbeshtetja e konformitetit nepermjet legjislacionit krahas kerkesave per ruajtje dhe permiresim te cilesise se jetes, sigurise se shendetit, mbrojtje te mjedisit dhe konsumatoreve
  • Promovimi I produkteve, proceseve dhe sherbimeve cilesore
  • Sigurimi I perdorimit efikas te punes, materialeve dhe energjise
  • Permiresimi I eficiences se prodhimit, kontrollit te varieteteve, sigurimi I pajtueshmerise dhe aftesia e shkembimit
  • Heqja e barrierave teknike per prodhimet e te mirave per Shqiperine ne tregun nderkombetar.