Mbeshtetja per Reformen e Administrates Publike (RAP) ne Kosove

Vendi: 
DFID
Kategoria: 
Qeverisje e Mirë
Data e fillimit: 
01-04-2011
Data e përfundimit: 
31-01-2012
Agjencia e donatorëve: 
DFID
Partneri kryesor: 
EuroPartners Development
Përshkrimi i detajuar i projektit: 

Qellimi kryesor I projektit eshte qe te siguroje mbeshtetje per zbatimin e strategjise se reformes RAP ne fushat e meposhtme:

  • Zhvillimi I nje kornize gjitheperfshirese te reformes strategjike – Strategjia RAP, Plani I Veprimit & Struktura M&E
  • Vleresimi I impaktit fiscal per zbatimin e strategjise RAP
  • Kryerja e nje studim kerkimi mbi DFID ne qeverisje, perfshire RAP me rekomandimet e pastra per qeverine e Kosoves dhe donatoret e tjere
  • Lehtesimi I angazhimit te donatoreve ne planifikimin e politikes dhe programeve (nje vleresim I realizueshmerise se zhvillimit te nje fondi RAP nga shume donatore)