Pergatitja e Termave te References per IPA “Reformimi I Koordinimit te Politikave dhe Qendra e Qeverise”

Vendi: 
Serbia
Kategoria: 
Zhvillimi Ekonomik dhe Rajonal
Data e fillimit: 
24-11-2011
Data e përfundimit: 
23-02-2012
Agjencia e donatorëve: 
EU
Partneri kryesor: 
Humelica Consulting International
Staf: 
1
Përshkrimi i detajuar i projektit: 

Objektivi I pergjithshem eshte qe te asistoje Sekretariatin e pergjithshem, mbeshtetur nga Delegacioni Evropian, ne zhvillimin e termave te references per nje kontrate sherbimi qe  ndihmon reformen e hartimit te politikave dhe koordinimin e Qendres se Qeverise.

Objektivat specifike:

  • Rishikimi I gjendjes se pergjithshme te lojes per reformen e politike berjes dhe koordinimit, gjithashtu ne rishikim te asistences se meparshme dhe te vazhdueshme nderkombetare
  • Identifikimi dhe prioritizimi I nevojave qe duhet te adresohen me ndihmen e IPA II
  • Mbi kete baze, hartimi I termave te references per nje kontrate sherbimi ne perputhje me rregulloren e PRAG
  • Nese eshte e nevojshme, ndihma ne pergatitjen e dokumentave te tjere te tenderit ne perputhje me rregulloren e PRAG

Llojet e sherbimeve qe ofrohen:

  • Mbledhja dhe analiza e informacionit dhe dokumentacionit te nevojshem, edhe nepermjet intervistave me palet kryesore te interesuara 
  • Sigurimi I nje analize te pergjithshme te gjendjes te reformave, duke identifikuar dhe dhene prioritet nevojave qe duhet te adresohen nga asistenca e IPA dhe percaktimi I kornizes logjike
  • Identifikimi I rezultateve te qarta dhe aktivteteve te realizueshme te kontrates se sherbimit/projektit te asistences teknike (sic parashikohet nga programi IPA 2011)
  • Identifikimi I ekspertizes qe duhet per zbatimin e projektit
  • Sigurimi I nje vleresimi tregues te burimeve qe duhen per rezultatet e identifikuara dhe aktivitetet, ne kuader te kornizes kohore te buxhetit te projektit
  • Pergatitja e draftit te termave te references ne perputhje me rregullat e PRAG per nje kontrate sherbimi/projekt asistence tenike te IPA