AT per zbatimin e aktiviteteve te fushates se komunikimit per reformat e asistences sociale

Vendi: 
Albania
Kategoria: 
Zhvillim Social
Data e fillimit: 
01-09-2018
Data e përfundimit: 
10-12-2018
Agjencia e donatorëve: 
World Bank
Partneri kryesor: 
EuroPartners Development
Përshkrimi i detajuar i projektit: 

Objektivi I pergjithshem I projektit eshte te mbeshtese Ministrine e Shendetesise dhe te Mbrotjes Sociale ne aktivitetet e komunikimit dhe te shtrirjes per te promovuar ndergjegjesimin, kuptimin dhe pranimin e reformave te programit te Ndihmes Ekonomike, me nje fokus ne konsulence dhe komunikim me perfituesit, ish perfituesit dhe publikun e gjere.
Qellimi I projektit eshte qe te organizoje nje fushate nderkombetare komunikimi dhe ndergjegjesimi per komunikimin e reformave te NE dhe logjika e tyre ne 12 qarqe te Shqiperise eshte parashikuar te zbatohet nepermjet pergatitjes dhe zbatimit te implementimit nderkombetar te reformave te NE.

Projekti konsiston ne dy komponente qe jane te lidhur bashke:
(i) forcimi dhe zbatimi I programeve te asistences sociale,
(ii) asistenca teknike per te forcuar kapacitetin e zbatimit per programet e asistences sociale.

Konkretisht, komponenti I pare I projektit do te mbeshtese zbatimin e permiresuar te programit te Ndihmes Ekonomike si dhe perfitimet e ndihmes se kufizuar, ne fushat kryesore, si ne vijim:
(a) parametrat e programit (kriteri I pranueshmerise dhe proceset e marrjes),
(b) administrimin e perfitimeve (proceset e biznesit, menaxhimi I informacionit dhe mekanizmat e pageses, dhe raportimi e monitorimi); (c) mbikeqyrja dhe kontrollet.