Rekomandime per Vleresimin Afatmesem te SKZHI dhe Pergatitjet per Strategjine 2013-2020

Vendi: 
Albania
Kategoria: 
Qeverisje e Mirë
Data e fillimit: 
01-05-2011
Data e përfundimit: 
21-09-2011
Agjencia e donatorëve: 
EU
Partneri kryesor: 
EuroPartners Development
Staf: 
2
Përshkrimi i detajuar i projektit: 

Objektivi I pergjithshem: mundesimi I institucioneve te Shqiperise per te siguruar qendrueshmeri te proceseve thelbesore SPI, vecanerisht duke siguruar qe ekziston nje kornize strategjike koherente dhe e pershtatshme per te udhehequr axhenden e politikave perafruar me procesin e Integrimit Evropian, procesin e planifikimit te buxhetit afatmesem dhe asistencen e jashtme.

Me specifikisht, objektivi I projektit mbeshtetur nga institucionet e Shqiperise, nen rolin drejtues te DKSN, per te kryer nje vleresim te performances afatmesme te SKZHI 2007-2013 dhe fillimi I pergatitjeve per rishikimin dhe zhvillimin e nje strategjie te re 2013-2020.

  • Mbeshtetja e DKSN ne vleresimin e performances afatmesme te SKZHI, perfshire mesimet e nxjerra dhe rekomandimet
  • Pergatitja e nje  profili vleresimi/rishikimi te strategjive te sektorit te perzgjedhur
  • Pergatitja e metodologjise per rishikimin e SKZHI dhe percaktimi I objektivave te politikave dhe treguesve te performances per periudhen 2013-2020. Pergatitja e udhezimeve per ministrite, per sa I perket procesit dhe permbajtjes
  • Mbeshtetja nepermjet trajnimeve per stafin e DKSN ne metodologjine e identifikimit dhe vleresimit te treguesve te performances dhe analizes politike dhe planifikimit
  • Mbeshtetja e DKSN ne shperndarjen e nje game seminaresh per ministrite qe te shperndaje dhe konsultoje metodologjine e vleresimit/rishikimit te SKZHI ne bashkepunim me Ministrine e Financave, Ministrine e Integrimit dhe LM.
  • Mbeshtetja metodologjike ndaj DKSN ne identifikimin e menyrave me te mira per zgjerimin e pjesemarrjes se shoqerise civile ne vleresimin/rishikimin e procesit te SKZHI (perfshire riaktivizimin e grupit kombetar te keshilimit, qe ishin pjese e procesit te planifikimit dhe pergatitjes se SKZHI si dhe grupet e keshillimit qe jane perfshire ne pergatitjen e strategjive sektoriale)