Krijimi i Grupeve Lokale te Veprimit dhe Rrjeti Kombetar I Organizatave Rurale ne Shqiperi

Vendi: 
Albania
Kategoria: 
Demokratizimi
Data e fillimit: 
12-12-2011
Data e përfundimit: 
12-04-2013
Agjencia e donatorëve: 
SNV - Albania
Partneri kryesor: 
EuroPartners Development
Përshkrimi i detajuar i projektit: 

Synimi I projektit

Qellimi kryesor I projektit eshte qe te rrise ndergjegjesimin dhe lehtesoje krijimin dhe regjistrimin e rrjetit kombetar te organizatave rurale te Shqiperise, ne Shqiperi, duke bere te mundur qe anetaret e tij te prezantojne dhe promovojne zerin e tyre si aktore aktive per diskutimet e dokumentave kombetare per programin ARD.

Llojet e sherbimeve qe ofrohen:

  • Ndergjegjesimi dhe ndertimi I nje rrjeti – per te zgjeruar, forcuar dhe zyrtarizuar rrjetin e njerezve dhe organizatave ekzistuese, jane ose duan te perfshihen ne iniciativat e zhvillimit rural ne produktet e projektit Promali: Pemet frutore (Fruit trees-FT), Ripertypesit e vegjel (Small Ruminants-SR) dhe Bime dhe Ereza (Herbs and Spices-HS) dhe ne zonen funksionale te Promalis
  • Krijimi I ANRON me konsensus te plote ndaj organizatave rurale lokale, autoriteteve vendore (ne zonen e operimit te Promali) dhe regjistrimi sipas kerkesave te kornizes se legjislacionit kombetar dhe praktikes e BE-s bazuar ne metodologjine LEADER (Grupet Lokale Vepruese-LAGs do te jene nje baze per kushtet e projektit)
  • Te siguroje informacion – ose nje sigurim te informacionit sistematik dhe te qarte efektivisht rreth planeve dhe programeve te qeverise, legjislacionit, tenderave etj, dhe burime te tjera te keshillave, ndihma per grante etj ne fushen e organizatave te zhvillimit rural
  • Te trajnoje ANRON – aktivizoje ata qe kane nje rol formal dhe burimet, per ata qe jane ne pozicione kyce brenda rrjetit, vecanerisht lideret dhe fillestaret e programeve te zhvillimit rural, ne menyre qe te futin ide ku ata mund te kene nje efekt shumefishues te ketij rrjeti, nepermjet keshillave, planeve te zhvillimit, informacionit, seminareve, udhetimeve ne terren etj.
  • Per ti siguruar ANRON nje plan biznesi/zhvillimi te qendrueshem