Forcimi I Kapaciteteve te Menaxhimit te Burimeve Njerezore ne Njesite e Qeverisjes Vendore

Vendi: 
Albania
Kategoria: 
Qeverisje e Mirë
Data e fillimit: 
01-12-2010
Data e përfundimit: 
23-10-2012
Agjencia e donatorëve: 
Government of the Netherlands
Partneri kryesor: 
EuroPartners Development
Përshkrimi i detajuar i projektit: 

Qellimi I projektit eshte qe te permiresoje kapacitetet dhe praktikat e Menaxhimit te Burimeve Njerezore ne Njesite e Qeverisjes Vendore (qofte bashki ose komune) ne menyre qe te ofroje sherbimet publike ne nje menyre me efektive dhe efikase, si dhe te aplikoje per financim nga BE.

Llojet e sherbimeve te ofruara:

  • Rritja e aftesive dhe ekspertizes teknike per stafin e NjQV-ve, ne vecanti per departamentin e menaxhimit te burimeve njerezore, per te perdorur teknologjine moderne per te kryer nje vleresim te nevojshem te trajnimeve te brendshme
  • Nje kornize e perbashket referimi, nje metodologji e perbashket, gjuhe dhe terminologji per diskutimet dhe vleresimin e nevojave per trajnimte krijuara per te gjitha NjQV-te.
  • Nje proces ciklik te vleresimit te nevojave per trajnime rregullisht eshte instaluar si pjese e procesit te pergjithshem te menaxhimit te burimeve njerezore – dhe ka gjasa te behet nje process rutine ne punen e njesive te qeverisjes vendore.
  • Propozime te shpeshta dhe te mirepercaktuara per trajnimet e stafit qeveritar qe ofrohen nga ITAP per institucionet e qeverise vendore
  • Kapacitetet e ngritura te NjQV-ve per aplikimin per financim nga BE

Materialet:

  1. Project Cycle Managment Manual 
  2. Manaxhimi i Shpenzimeve Publike ne Njesite e Qeverisjes Vendore
  3. TRAINING NEEDS ASSESSMENT REPORT