Mbeshtetja per ngritjen e kapaciteteve per zbatimin e Sistemit te Integruar te Planifikimit

Vendi: 
Albania
Kategoria: 
Qeverisje e Mirë
Data e fillimit: 
12-09-2009
Data e përfundimit: 
12-09-2010
Agjencia e donatorëve: 
World Bank
Partneri kryesor: 
EuroPartners Development
Përshkrimi i detajuar i projektit: 

Projekti mbeshteti zbatimin e Sistemit te Integruar te Planifikimit (SIP) te qeverise se Shqiperise

Objektivat specifike:

  • Sigurimi I keshillave per zhvillimin e mekanizmave efektive per zbatimin e SKZHI dhe strategjive sektoriale
  • Sigurimi I keshillave dhe mbeshtetja per plotesimin e kerkesave te planifikimit per vendet qe kane statusin kandidat per ne BE
  • Sigurimi I keshillave per zbatimin e nje sistemi vleresimi dhe monitorimi dhe orientuar tek rezultatet qe mbeshtet SKZHI-ne dhe zbatimin e strategjise sektoriale
  • Sigurimi I keshillave ne rritjen e pjesemarrjes se shoqerise civile ne procesin e planfiikimit dhe monitorimit
  • Asistenca ne institucionalizimin e Sistemit te Integruar te Planifikimit brenda kornizes ligjore