Mbeshtetja ndaj Kosoves me pergatitjet per pjesemarrjen ne programet e BE-se

Vendi: 
Kosovo
Kategoria: 
Zhvillimi i Qëndrueshëm
Data e fillimit: 
April 2018
Data e përfundimit: 
April 2019
Agjencia e donatorëve: 
EU
Partnerë: 
AECOM
Partneri kryesor: 
AECOM
Staf: 
2
Përshkrimi i detajuar i projektit: 
Objektivi Global
Mbeshtetja e perpjekjeve te Kosoves drejt Integrimit Evropian duke lehtesuar transferimin e njohurive dhe praktikave te mira ne fushat qe jane pika kryesore per procesin e saj te reformimit dhe per te ndihmuar Kosoven dhe qytetaret e saj te njihen me programet e BE-se.
 
Objektivi(at) specifike
1. Ofrimi I mbeshtetjes efektive ndaj institucioneve te Kosoves duke lehtesuar pjesemarrjen e tyre ne programet e perzgjedhura te BE-se: Erasmus+, Creative Europe, COSME, Evropa per qytetaret; dhe forcimi I kapaciteteve te institucioneve perkatese dhe aplikanteve potenciale nga Kosova.
 
Sherbimet e kerkuara
Kjo detyre do te adresoje ceshtje shume specifike dhe me nje impakt te larte e menjehershem. Do te fokusohet ne asistencen praktike per perfituesit kryesore dhe aplikantet potenciale. 
Skuadres se projektit do t’I kerkohet te ndjeke detyrat e meposhtme:
  • Sigurimi I keshillave teknike ndaj institucioneve perkatese (Ministria e Integrimit Evropian dhe ministrite e tjera ne linje me te) perfshire pjesemarrjen e Kosoves ne 4 programet e cakturara te BE-se
  • Sigurimi per te realizuar trajnime/seminare dhe aktivitete te tjera per ngritjen e kapaciteteve mbi programet e caktuara per institucionet dhe aplikantet potenciale
  • Sigurimi I ndihmes se drejtperdrejte praktike per aplikantet ne pergatitjen e aplikimeve cilesore per te gjitha programet e caktuara te BE-se
     
Rezultati i pritshem
  1. Kapacitetet institucionale te MIE dhe ministrive te tjera te jene te qendrueshme dhe te pergatiten per aksesin te 4 programet e perzgjedhura (sic eshte krijimi I pikave qendrore, mbeshtetja me procedurat administrative/ligjore qe mund te duhen, prezantimi me kerkesat dhe procedurat e pjesemarrjes ne programe te ndryshme etj)
  2. Udhezime per koordinimin e programeve te BE-se ne Kosove, me role te detajuara dhe pergjegjesi per secilin institucion te perfshire
  3. Mbeshtetja ne fokus te aplikanteve per zhvillimin e propozimeve me cilesi te larte dhe lidhja me partnere te suksesshem nga vende te tjera
  4. 8 trajnime/seminare me te pakten 30 pjesemarres ne secilin aktivitet dhe aktivitete te tjera te ngjashme ne programe te caktuara dhe pergatitja e propozimeve te projekteve per perfaqesimin e institucioneve te Kosoves dhe aplikanteve potenciale jashte sektorit publik
  5. Nje fushate ndergjegjesimi publik per secilin nga programet e perzgjedhura te BE-se qe permbajne informacionin thelbesor mbi programet individuale te hapura per pjesemarrjen e Kosoves, organizuar, publikuar nepermjet materialeve te prekshme dhe shperndare ne formen e sesioneve te informimit.