AT te hartoje Termat e References per projektin e Asistences Teknike IPA 2009 “Mbeshtetje per Ministrine e Punes dhe Mireqenies Sociale”

Vendi: 
Kosovo
Kategoria: 
Qeverisje e Mirë
Data e fillimit: 
17-05-2009
Data e përfundimit: 
17-06-2009
Agjencia e donatorëve: 
EU
Partneri kryesor: 
EuroPartners Development
Përshkrimi i detajuar i projektit: 

Qellimi I projektit eshte te hartoje Termat e References per projektin e Asistences Teknike IPA 2009 “Mbeshtetja ndaj Ministrise se Punes dhe Mireqenies Sociale. Ky aktivitet do te sherbeje per te rishikuar dhe kontrolluar sistemin e punesimit dhe perfitimeve sociale dhe per te ngritur kapacitetet e strukturave te administrates se MPMS-se ne pergatitjen e procesit te decentralizimit duke filluar nga 2009-2010.

Llojet e sherbimeve te ofruara:

  • Grumbullimi I informacionit mbi kete teme specifike;
  • Diskutime me palet e interesuara: Ministria e Punes dhe Mireqenies Sociale, Qendrat per Mireqenien Sociale, Bashkite (Departamentet e Mireqenies Sociale), Ministria e Qeverisjes Lokale, Organizatat e Shoqerise Civile qe jane perfshire ne kete fushe te mbrojtjes sociale dhe punesimit;
  • dhe Hartimi i Termave te References per projektin e Asistences Teknike IPA 2009.