Raportimi mbi ceshtjet e Tregut te brendshem dhe Standardet Evropiane ne lidhje me kapitujt e Komisionit

Vendi: 
Albania
Kategoria: 
Qeverisje e Mirë
Demokratizimi
Data e fillimit: 
01-03-2013
Data e përfundimit: 
01-08-2014
Agjencia e donatorëve: 
EU
Partneri kryesor: 
EPRD Poland
Përshkrimi i detajuar i projektit: 

Objektivi I pergjithshem eshte qe te rrisim njohurite e Komisionit dhe te kuptuarit e zhvillimeve qe ndodhin ne Shqiperi ne zonat e Tregut te Brendshem dhe Standardeve Evropiane.

Objektivi specific eshte te prodhoje raporte analitike te vecanta mbi reformat/zhvillimet legjislative, politike dhe institucionale qe behen ne fushat e te drejtes se themelimit dhe lirise per te siguruar sherbime, te drejtat e pronesise intelektuale, konkurrenca, prokurimi publik, energjia, ndryshimet klimatike, mbrojtja e shendetit dhe konsumatorit, arsimimi dhe kultura.

Vleresimi I progresit te bere nga Shqiperia ne 19 kapituj te komunitetit dhe realizimi I raporteve analitike te vecanta.

Llojet e sherbimeve qe do te ofrohen:

Tre eksperte te fushes se makroekonomise dhe sektorit publik te reformes do te jene te lidhur ngushte me Delegacionin Evropian ne Tirane. Kerkim te informacionit te nevojshem per hartimin e raporteve nepermjet kontakteve direkte me institucionet perkatese ne Shqiperi (qeveria, ministrite, agjencite shteterore, ekspertet nderkombetare etj) si dhe kerkime te drejteperdrejta ne burimet ne dispozicion.