Politikat per Monitorimin dhe Zbatimin e SKZHI

Vendi: 
Albania
Kategoria: 
Qeverisje e Mirë
Data e fillimit: 
03-01-2010
Data e përfundimit: 
21-09-2010
Agjencia e donatorëve: 
World Bank
Partneri kryesor: 
PROGECO Italy
Përshkrimi i detajuar i projektit: 

Qellimi I projektit eshte te permiresoje funksionimin e ciklit te plote politik ne Shqiperi, nen hijen e sistemit te Planifikimit te Integruar.

Objektivat e projektit perfshijne sigurimin e mbeshtetjes ndaj Departamentit per Strategjine dhe Koordinimin e Donatoreve, ne Keshillin e Ministrave, mbi:

  • Zhvillimin e nje mekanizmi efektiv te zbatimit per Strategjine Kombetare per Zhvillimin dhe Integrimin dhe strategjite sektoriale
  • Pergatitja per plotesimin e kerkesave per te patur statusin e vendit kandidat per ne BE
  • Zbatimi I nje sistemi monitorimi dhe vleresimi te zbatuar ne rezultate qe mbeshtet SKZHI dhe zbatimi strategjik sektorial
  • Rritja e pjesemarrjes se shoqerise civile ne procesin e planifikimit dhe monitorimit; dhe institucionalizimi I Sistemit te Integruar te Planfiikimit brenda kornizes ligjore
  • Ngritja e kapaciteteve per stafin e DSKD ne zbatimin e pergjegjesive ekzistuese te SKZHI dhe kontributi ne permiresimin e proceseve te planifikuara nepermjet mentorimit dhe aktiviteteve te tjera trajnuese (ne vazhdim)
  • Asistenca e stafit te DSKD per te zbatuar nje sistem monitorimi te orientuar drejt rezultatit per SKZHI dhe strategjite sektoriale
  • Zhvillimi dhe testimi I nje metodologjie per prezantimin e politikes, fiskaliteti dhe vleresimit te impaktit rregullator (VIRR) ne qeveri
  • Identifikimi I kerkesave te planifikimit strategjik (psh, Korniza Strategjike e Koherences) per shtetet me status kandidat dhe ne vijim pergatitja e ketyre dokumentave (duke filluar ne Vjeshten 2009)