Mbeshtetja per Ministrine e Ekonomise Faza 2

Vendi: 
Albania
Kategoria: 
Qeverisje e Mirë
Data e fillimit: 
01-06-2008
Data e përfundimit: 
01-08-2010
Agjencia e donatorëve: 
EU
Partneri kryesor: 
EuroPartners Development
Përshkrimi i detajuar i projektit: 

Ne kuadrin e Marreveshjes se Stabilizim-Asocimit (MSA)  per te lehtesuar tregtine nderkombetare/BE dhe mundesite per investime ne Shqiperi duke rritur cilesine dhe sigurine e produkteve te Shqiperise.

Objektivat specifike:

 • Rritja e sigurise se produkteve ne tregun e Shqiperise
 • Perforecimi I kapaciteteve rregullative te METE (Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjise)
 • Per te nxitur perafrimin e legjislacionit teknik
 • Per te rritur mbrojtjen konsumatore ne te dyja nivelet, ate te qeverise dhe shoqates se konusmatoreve. 

Rezultatet e arritura:

 1. Departamenti  I Mbikeqyrjes se Tregut te METE ishte I organizuar, pajisur me nje staf dhe I trajnuar ne menyre qe te perballoje te gjitha pergjegjesite dhe te kryeje me efikasitet detyrat e tij
  Direktivat e Qasjes se Re
 2. Ne perputhje me NPAA, projektvendimet e Keshillit te Ministrave per interpretimin e dispozitave te direktivave te BE-se si me poshte ishin gati per miratimin nga Keshilli I Ministrave: [Lista: prere per nje version me te shkurter]
  89/686/EEC Pajisjet mbrojtese personale (PEE)
  98/37/EC Makineri
  90/384/EEC Instrumentat jo-automatike te peshimit
  90/396/EEC Pajisjet per djegien e karburantit
  92/42/EEC Kerkesat e eficiences per kaldaja te reja me uje te te nxehte qe ndizen me lende djegese te lengeta ose te gazta
  93/15/EEC Eksplozivet per perdorime civile
  94/9/EC ATEX
  95/16/EC Ashensore
  2000/9/EC Teleferik
  2004/22/EC Instrumentat e matjes
  94/62/EC Paketimi dhe mbetjet e tij
  96/57/EC Kerkesat per eficiencen e energjise per frigoriferet elektrike te shtepise, ngriresit dhe kombimini I tyre
  1999/36/EC Pajisjet me presion te transportueshem
  2000/14/EC Emetimi I zhurmes ne mjedis nga pajisjet perdorimin e jashtem
  2000/55/EC Kerkesat per eficiencen e energjise per balaste per ndricimin fluoreshent
  Direktivat e qasjes se vjeter
 3. Direktivat e qasjes se vjeter lidhur me grupet e produkteve Tekstile, Druri, Kepucet, te Qelqta, Detergjente, Kimikate (kufizime ne tregtim, klasifikim, paketim) referuar si ne “librin roze” u interpretuan ne legjislacionin kombetar te Shqiperise
  Mbikeqyrja e Tregut
 4. Inspektoriati I Pergjithshem Teknik eshte I afte te realizoje nje mbikeqyrje efektive te tregut per grupet e produkteve referuar ne rezultatin 2
  Mbrojtja e Konsumatorit
 5. Ligji ekzistues per Mbrojtjen e konsumatorit qe u be I detyrueshem dhe I zbatueshem
 6. U vendosen procedurat administrative dhe ligjore dhe mekanizmat per mbrojtjen efikase te konsumatorit 

Llojet e sherbimeve te ofruara

Asistenca teknike:

 • Zbatimi I nje sistemi adekuat per mbikqyrjen e tregut
 • Ngritja e kapaciteteve per autoritetet/shoqata e mbrojtjes se konsumatorit
 • Bashkepunim I ngushte me shoqaten e identifikuar per konsumatoret 
 • Trajnimi ne menaxhimin e direktivave
 • Aktivitetet per ndergjegjesimin e publikut