Mbeshtetje ndaj bashkise se Kukesit per pergatitjen e Strategjise se Zhvillimit Territorial te 2030

Vendi: 
Albania
Kategoria: 
Qeverisje e Mirë
Zhvillimi Ekonomik dhe Rajonal
Data e fillimit: 
09-10-2015
Data e përfundimit: 
31-03-2016
Agjencia e donatorëve: 
EU
Partneri kryesor: 
EuroPartners Development
Përshkrimi i detajuar i projektit: 

Mbeshtetje te zhvillimit territorial te bashkise se re te Kukesit, bazuar ne politikat e reja dhe prioritetet e qeverise, dhe orientimet e reformes se re administrative e territoriale per qeverine vendore ne Shqiperi nisur ne 2015.

Objektivi I detyres eshte te zhvilloje Strategjine per Zhvillimin Territorial ne 2030 per bashkine e re te Kukesit, duke perdorur nje qasje me pjesemarrje te larte.

Dokumenti mund te gjendet ne linkun e paraqitur me poshte:

http://www.km.dldp.al/wp-multimedia/st/kukes/draft_strategjia_territoriale_bashkia_kukes.pdf

Llojet e sherbimeve qe ofrohen

Guida dhe lehtesirat e procesit per pergatitjen e strategjise per zhvillimin territorial. Ne menyre qe te kete nje mbarevajtje te procesit duhet te zbatohen aktivitetet e meposhtme:

  • Kryerja e analizave bazuar ne detyrimet qe rrjedhin nga metodologjia per zhvillimin e Programeve te Pergjithshme per Zhvillimin Lokal
  • Kryerja e analizes se ngadalte per territorin e ri te bashkise
  • Ndarja territoriale ne 5 sisteme bazike
  • Percaktimi I drejtimeve te zhvillimit te territorial ne 5 sisteme baze me tregues
  • Zhvillimi I vizionit te zhvillimit territorial per njesite vendore, me palet lokale te interesuara
  • Identifikimi dhe zhvillimi I programeve kryesore dhe projektet per zhvillim
  • Zhvillimi I hartave qe paraqesin nje vision strategjik te zhvillimit territorial
  • Organizimi I konsultimeve publike per prezantimin e strategjise se re per zhvillimin territorial