Mbeshtetja per promovimin e “Biznesit te Gjelbert”

Vendi: 
Albania / Kosovo
Kategoria: 
Zhvillimi Ekonomik dhe Rajonal
Data e fillimit: 
15-09-2014
Data e përfundimit: 
15-03-2016
Agjencia e donatorëve: 
EU
Partneri kryesor: 
EuroPartners
Përshkrimi i detajuar i projektit: 

Objektivi I pergjithshem I veprimit eshte qe te promovoje zhvillimin e bizneseve te vogla te gjelberta me synim zonen jashte kufijve.

Objektivat specifike te projektit jane:

 • Te promovoje ngritjen e bizneseve te vogla te gjelberta
 • Te promovoje gjelberimin e bizneseve ekzistuese
 • Te promovoje dhe zgjeroje ekspertizen e bizneseve te gjelberta dhe 
 • Te ngreje infrastrukturen mbeshtetese per bizneset e gjelberta

Projekti themeloi nje zyre asistence per bizneset e gjelberta ne bashkine e Kukesit qe sherbeu per komunitetin e biznesit (bizneset e reja dhe ekzistuese) dhe kombinoi metoda te ndryshme pune duke perfshire:

 • Takime: 6 seminare nderkufitare ne te dyja shtetet me pjesemarrjen e 120 paleve te interesuara dhe 2 takime te paleve te interesuara ne Shqiperi ku te gjithe aktoret e interesuar diskutuan per gjetjen e rrugeve te reja drejt te berit te gjelber
 • Ngritja e kapaciteteve. 5 trajnime u organizuan ne Shqiperi duke fokusuar 15 konsulente lokale si dhe 45 biznese dhe rreth 20 pale te interesuara lokale me qellimin kryesor per te rritur njohurite e tyre, kuptuar dhe permiresuar aftesite e tyre ne zbatimin e parimeve te bizneseve te gjelberta ne fushen ku ata operonin si:
  •  Bujqesia organike
  •  Menaxhimi I qendrueshem I pyjeve
  •  Ekoturizem
  •  Aplikimi I standardeve evropiane dhe nderkombetare ne perpunimin e ushqimit
 • Asistence direkte. 45 biznese u ndihmuan ne zhvillimin e praktikave te gjelberta, per te vleresuar statusin e tyre aktual dhe per te vazhduar me identifikimin e nderhyrjeve qe I cojne ato drejt gjelberimit te biznesit te tyre. Me nje qasje te qarte dhe takime te shpeshta per te ndihmuar ne kuptimin me te mire te parimeve te gjelbra.