Keshilla Ligjore ndaj Agjencise Kombetare Shqiptare mbi Shoqerine e Informacionit NAIS

Vendi: 
Albania
Kategoria: 
Qeverisje e Mirë
Data e fillimit: 
01-06-2008
Data e përfundimit: 
15-12-2008
Agjencia e donatorëve: 
World Bank
Partneri kryesor: 
EWC (Belgium)
Përshkrimi i detajuar i projektit: 

Sigurimi i mbeshtetjes ndaj Agjencise Kombetare per Shoqerine e Informacionit NAIS te sapokrijuar per te shqyrtuar dhe ekzaminuar projetkligjet e meposhtme qe NAIS dhe institucione te tjera duhet te kene pergatitur:

(i) ndryshime ne Kodin Penal ne menyre qe te zbatoje konventen nderkombetare mbi krimin kibernetik
(ii) Ligji mbi Dokumentat Elektronike; (iii) Ligji mbi Informimin Publik;
(iii) Kuadri Ligjor i tregtise;
(iv) Ligji mbi Mbrojtjen e te Dhenave Personale (kontrolli i perputhjes me ligjin ekzistues).

Projektligjet jane rishikuar dhe kontrolluar mbi bazen e Konventes se Keshillit te Evropes mbi krimin kibernetik dhe analizen ligjore dhe kontrollet e perputhshmerise se BE ndaj ne te gjitha projektligjet e komunitetit.

Objektivat specifike jane:

  • Te kontrolloje perputhjen e ligjeve te hartuara/miratuara, me rregulloren e BE-se;
  • bashkepunimi I ngushte me stafin e NAIS per te kryer kontrollin e perputhshmerise;
  • transferimi I njohurive teknike ne komunitet;
  • Konsulencat publike me te gjitha palet e interesuara;
  • Sugjerimi I impaktit te zbatimit te ligjeve te permendura me siper ne infrastrukturen e pergjithshme ligjore ne Shqiperi (ndryshimet ne ligjet ekzistuese).

Llojet e sherbimeve qe ofrohen:

  • Certifikimi i pajtueshmerise me projektligjet e propozuara nga komuniteti;
  • organizimi I 3 diskutimeve me palet e interesuara;
  • organizimi I nje stafi studimor te NAIS per TIK;
  • Organizimi I nje Konference Kombetare per TIK;

Ekspertë Lokal = 50 DP