Mbeshtetje per Zyren e Planifikimit Strategjik/ Zyra e Kryeministrise

Vendi: 
Kosovo
Kategoria: 
Qeverisje e Mirë
Data e fillimit: 
October 2017
Data e përfundimit: 
June 2018
Agjencia e donatorëve: 
EU
Partnerë: 
ICE (Belgium)
Partneri kryesor: 
ICE (Belgium)
Staf: 
4
Përshkrimi i detajuar i projektit: 
Objektivi global eshte qe te permiresoje cilesine e Programit te Reformes Ekonomike (PRE) dhe zbatimin e Strategjise se Zhvillimit Kombetar (SZHK), Programi I Reformes Ekonomike (PRE) dhe Agjenda e Reformave Evropiane (ARE)
Objektivi/at specifike
 • Mbeshtetja ndaj Zyres se Kryeministrise/Zyres se Planifikimit Strategjik, Ministrise se Financave dhe ministrive te tjera ne linje me to ne permiresimin e zhvillimit te PRE, nepermjet shtrirjes ne rritje te dokumentave kryesore te planifikimit te politikave dhe reflektimin e tyre mbi planin vjetor te punes se qeverise (PVPQ)
 • Mbeshtetja ndaj Koordinatorit Kombetar PRE dhe strukturave te tij ne sigurimin e lidhjeve ndermjet skenareve makroekonomike dhe fiskale dhe reformave strukturore, duke perfshire kostot dhe sigurimin e integrimit me te mire me planifikimin buxhetor afatshkurter dhe afatmesem te masave te reformes
 • Mbeshtetja e fushave te perzgjedhura (energjia dhe arsimi) ne planifikimin me te mire te politikave te masave te PRE 2018 dhe zbatimi I prioriteteve te 2017.
 
Detyra 1:
Objektivi 1: Mbeshtetja ndaj Zyres se Kryeministrise/Zyres se Planifikimit Strategjik, Ministrise se Financave dhe ministrive te tjera te se njejtes fushe ne sigurimin e prioritete te politikave kyce te fushave perkatese jane perfshire ne PRE 2018 dhe jane prezantuar ne planin vjetor te punes se qeverise.
Aktivitetet:
 • Mbeshtetja SPO drejt rafinimit te prioriteteve te propozuara te reformes strukturore te PRE se propozuar per te siguruar qendrueshmeri me dokumentat e tjere, duke perfshire mbeshtetjen ne ministrite e tjera per koston e masave te reformes, dhe integrimin e tyre ne kornizen fiskale si dhe shtjellimin e detajuar te rezultatit te pritshem ose impaktin;
 • Mbeshtetja e ministrive te tjera ne identifikimin dhe perparesine e masave qe duhet te perfshihen ne PRE 2018 bazuar ne zbatimin e masave te 2017 dhe prioritetet e politikave
 • Mbeshtetja ne sigurimin e qendrueshmerise ndermjet PRE dhe ERA me SKZH dhe lidhje te tyre me MTEF
 
Detyra 2:
Objektivi 2: Mbeshtetja e Koordinatorit Kombetar te PRE dhe strukturave te tij ne sigurimin e  lidhjeve ndermjet skenareve makroekonomike dhe fiskale dhe reformave strukturore, duke perfshire kostot dhe integrimin me te mire te planifikimit te buxheteve afatshkurter dhe afatmesem qe lejojne zbatimin me te mire te PRE 2017 dhe PRE 2018.
 • Mbeshtetja e Koordinatorit Kombetar te PRE (SPO dhe MEF) dhe ministrive te tjera ne politikat e integrimit me te mire te dokumentave (ERP, NDS, ERA) me planifikimet e buxhetit afatmesem (MTEF) ne nivelin e objektivave dhe aktiviteteve
 • Forcimi I monitorimit dhe zbatimit te PRE nepermjet lidhjeve me te mira me planin vjetor te punes se qeverise; kornizen afatmesme te shpenzimeve dhe buxhetit vjetor (monitorimi I aktiviteteve qe do te ndermerren  ne koordinim te ngushte me OECD)
 • Asistenca e Koordinatorit Kombetar te PRE (SPO dhe MEF) dhe ministrive te tjera per te zbatuar metodologjine e monitorimit
 
Detyra 3:
Objektivi 3: Mbeshtetja ndaj fushave te perzgjedhura (energjia dhe arsimi) ne planifikimin me te mire te politikave te masave te PRE 2018 dhe zbatimit te prioriteteve te 2017
 • Asistenca e ministrive te perzgjedhura dhe departamenteve perkatese ne kryerjen e vleresimit fillestar mbi reformat e duhura per te forcuar kapacitetin per permiresimin e politikave te zhvilluara dhe zbatimin e tyre
 • Propozimi I masave konkrete qe do te lejoje institucionet pergjegjese te planfiikojne me mire dhe te zbatojne me mire perparesite e nivelit te larte te perfaqesuara nepermjet SKZHI, PRE, ERA
 • Mbeshtetja OPM/SPO per te bere vleresimin e pergjithshem te metodologjise se kapaciteteve qe do te siguroje ushtrime te ngjashme qe do te kryhen ne te gjitha fushat perkatese