Mbeshtetja e zhvillimit te Grupeve Lokale te Veprimit ne zonat rurale ne Shqiperi (qasja LEADER)

Vendi: 
Albania
Kategoria: 
Zhvillimi Ekonomik dhe Rajonal
Data e fillimit: 
24-02-2017
Data e përfundimit: 
24-01-2020
Agjencia e donatorëve: 
World Bank
Partneri kryesor: 
EuroPartners Development
Përshkrimi i detajuar i projektit: 
Objektivi i pergjithshem i projektit eshte te mbeshtese zhvillimin rural dhe pyjor ne Shqiperi nepermjet forcimit te kapaciteteve lokale per te aplikuar qasjen LIDER nepermjet GLV.
Objektivi I pergjithshem do te zbatohet nepermjet arritjes se objektivave specifike si me poshte:
  • Krijimit dhe funksionimit te prototipit GLV per sigurimin e menaxhimit te qendrueshem te burimeve natyrore dhe zhvillimit te zonave rurale.
  • Sigurimit te mbeshtetjes se komuniteteve rurale ne rritjen e cilesise se jetes dhe permiresimin e qendrueshmerise se burimeve natyrore nepermjet nismave lokale te mbeshtetura nga strategjite e zhvillimit vendor
  • Ndertimi i kapaciteteve te komunitetit dhe zhvillimit rural te zonave pilote ne zbatimin e qasjes LEADER
  • Ndertimi i dialogut per ruajtjen e burimeve natyrore, sigurimi i sherbimeve natyrore
  • Sigurimi I zhvillimit te qendrueshem te zonave rurale ne Shqiperi nepermjet nje qasjeje te integruar nder-sektoriale
  • Kontributi ne reduktimin e varferise