Pergatitja e autoriteteve shqiptare per Sistemin e Decentralizuar te Zbatimit te BE-se (SDZ)

Vendi: 
Albania
Kategoria: 
Qeverisje e Mirë
Zhvillimi Ekonomik dhe Rajonal
Data e fillimit: 
15-06-2010
Data e përfundimit: 
15-06-2013
Agjencia e donatorëve: 
EU
Partneri kryesor: 
East West Consulting
Përshkrimi i detajuar i projektit: 

Pergatitja, ne menyre adekuate, e autoriteteve shqiptare per thithjen e asistences financiare te BE-s, duke vene ne vend strukturat eficiente dhe forcimin e kapaciteteve te intitucioneve kyce per menaxhimin teknik te programeve te decentralizuara ne menyre qe te siguroje menaxhimin e SDZ.

Llojet e sherbimeve qe ofrohen:

  • Hartimi I procedurave per te gjitha funksionet kyce dhe pergatitja e procedurave me shkrim per te gjithe trupat e perfshire.
  • Percaktimi dhe zhvillimi I parimeve, udhezimeve dhe manualeve te procedurave per ND dhe CFCU ne MEF ne lidhje me procedurat e brendshme kyce, kontrollin financiar, analizen e riskut dhe parregullsite.
  • Pergatitja e kornizes kombetare ligjore per menaxhimin e IPA.
  • Sigurimi I trajnimit per punonjesit e organeve te perfshira.
  • Mbeshtetja e qendrueshmerise se prokurimeve dhe menaxhimit financiar dhe sistemeve te kontrollit te brendshem per zbatimin e fondeve te BE-s
  • Adresimi dhe asistimi I trupave te perfshire ne zgjidhjen e ceshtjeve qe jane ngritur nga nje auditor I pavarur duke iu referuar fazes 3 te SDZ.