ngritja e kapaciteteve, informimi, edukimi dhe inkurajimi

institucionet publike dhe jopublike.