Reforma e Administrates Publike “Mbeshtetja per te permiresuar ofrimin e sherbimit publik ne mesin e qytetareve ne Shqiperi”

Vendi: 
Albania
Kategoria: 
Qeverisje e Mirë
Data e fillimit: 
10-06-2017
Data e përfundimit: 
10-12-2019
Agjencia e donatorëve: 
EU
Partnerë: 
GOPA Gmbh (Germany) Icon Institut (Germany), IDRA (Albania)
Partneri kryesor: 
Humelica Consulting International
Staf: 
18
Përshkrimi i detajuar i projektit: 
Objektivi I pergjithshem I projektit, pjese e te cilit do te jete kjo kontrate, eshte qe te forcoje ofrimin e sherbimit publik ne mesin e qytetareve ne Shqiperi.
Qellimi I kesaj kontrate eshte qe te mbeshtese reformat e administrates publike (RAP) me vemendje te vecante per forcimin e kapaciteteve te Ministrise se Shtetit per Inovacionin dhe Administraten Publike (MIAP), si dhe duke siguruar ngritjen e kapaciteteve institucionale dhe administrative ndaj Agjensise per Ofrimin e Sherbimeve te Integruara (AOSHI) ne menyre qe te forcoje mbeshtetjen per sherbimet publike me ne qender qytetaret ne Shqiperi.
 
Projekti fokusohet ne:
 • Permiresimin e ofrimit  te sherbimeve publike duke ndermarre nje reforme ligjore-strukturore qe do te coje ne integrimin dhe digjitalizimin e sherbimeve publike.
 • Pergatitja e nje Analize Gjitheperfshirese te Mangesive mbi perafrimin e BE-s per kornizen ekzistuese legjislative duhet te merret ne konsiderate si hapi paraprak  per kete aktivitet. Kryerja e analizes se legjislacionit dhe rregullores ekzistuese dhe pergatitja e kornizes ligjore te rekomanduar lidhur me permiresimin e ofrimit te sherbimeve fale ndarjes se zyres qendrore nga ajo administrative dhe thjeshtezimit dhe standardizimit  te nje ofrimi te tille;
 • Rishikimi dhe konsolidimi I inventarit te sherbimeve publike  ne Shqiperi
 • Permiresim I procedurave administrative dhe operacionale per funksionimin e Qendres se Sherbimeve Qytetare ofrimin e sherbimeve nen modelin e zyrave me nje ndalese, si dhe ndarja e zyrave, duke identifikuar mjetet mbeshtetese per menaxhimin, si dhe keshilla zbatimi duke perfshire trajnime per stafin e AOSHI
 • Identifikimi I reformave strukturore per te permiresuar ofrimin e sherbimeve, dhe te krijoje nje plan zbatimi te kornizes se ndryshuar institucionale per sistemin e permiresuar te ofrimit te sherbimeve publike dhe thjeshtezimin, duke perfshire sigurimin e trajnimeve per stafin e perfshire ne proces.
 • Dizenjimi I kanaleve te reja, efektive dhe eficiente per ofrimin e sherbimeve publike, permiresimi I dizajneve ekzistuese dhe zhvillimi I nje fushate informuese me arritjen e nje publiku me te gjere
 • Aktivitetet kryesore
 • Analiza e legjislacionit dhe rregulloreve ekzistuese dhe ristrukturimi per te permiresuar ofrimin e sherbimit. Vleresimit I vazhdueshem i impaktit te legjislacionit dhe rekomandimet per rregullat/legjislacionin e te ardhmes
 • Rishikimi dhe konsolidimi I inventarit te platformave ekzistuese dhe sherbimeve publike
 • Rishikimi I zbatimit te kodit te procedurave administrative dhe procesit ne termat e procedurave administrative/operacionale dhe korniza ligjore per te mbeshtetur ndryshimet operacionale
 • Zhvillimi I strukturave vendimmarrese dhe organizative sa me koherente, transparente dhe fleksibel dhe pershkrimet e duhura te punes per menaxhimin e centralizuar te ofrimit te sherbimeve (Qendra e Sherbimeve per Qytetaret)
 • Hartimi I ri ose permiresimi i manualeve administrative/operacionale,
 • Sigurimi I pajisjes zbatuese dhe mbeshtetja per manualet operacionale te dizenjuara duke perfshire trajnimin e trajnereve (ToT) si dhe trajnimin e supervizoreve dhe stafit menaxhues 
 • Dizenjimi I strukutrave te auditit te brendshem per zyren administrative per ofrimin e menaxhimit; pergatitja e procedurave te auditit dhe raportimi dhe sigurimi I trajnimeve per auditoret;
 • Pergatitja e rregulloreve te detajuara dhe manualeve mbi administrimin e lidhjeve ndermjet zyres qendrore dhe zyrave te tjera nen menaxhimin e vecante, duke perfshire nder te tjera, rolet dhe pergjegjesite, standardet e komunikimit, rrjedhen e punes, rrjedhen e informacionit, marreveshjet financiare, perballimi I ankesave te klienteve, se bashku me mekanizmat e pershkallezimit, raportimi etj; 
 • Percaktimi I treguesve per te matur eficiencen dhe efektivitetin e ofrimit te sherbimeve dhe kanalet e informacioneve te komunikimit te sherbimeve (balle per balle, on line, nepermjet email, telefonave celulare etj), 
 • Dizenjimi I nje strukture institucionale per te monitoruar zbatimin e standardeve te ofrimit te sherbimeve, si dhe per te sigurar mbarevajtjen, detajimin e roleve dhe pergjegjesive; pergatitja e nje manuali funksional, si dhe draftimi dhe mbeshtetja e miratimit te kornizes ligjore te kerkuar per nje strukture te tille. Kryerja e nje vleresimi per zbatimin e standardeve te kujdesit ndaj klientit ne institucionet e perzgjedhura qeveritare ne Shqiperi, si dhe ne bashkite e perzgjedhura. Mbeshtetja e adaptimit te praktikave me te mira evropiane ne vleresimin e cilesise.
 • Mbeshtetje ndaj themelimit te Qendres se Kontaktit per Qytetaret qe administrohet nga AOSHI;
 • Mbeshtetje ndaj informimit te publikut per permiresimin e ofrimit te sherbimeve dhe rolin e zerit te klientit nepermjet fushatave ndergjegjesuese, perfshire median;
 • Sigurimi I nje analize kostosh per funksionimin e qendrave te sherbimeve per qytetaret dhe ndarjes se zyrave, si dhe rekomandime per te dyja strukturat, struktura tarifore ndermjet agjencive dhe tarifa e sherbimit administrativ, pagua rnga qytetaret duke perfshire ofrimin e  shpejte;
 • Analiza dhe rekomandime ne nje model biznesi mbi qendren e sherbimit qytetar, dhe ne pergjithesi mbi operacionet e AOSHI, si dhe mundesite kontraktimit te jashtem per ofrimin e burimeve publike per Zyren Qendrore
Team Leader 330 DP
Ekspert kyc 2: Ekspert ligjor 165 DP
Ekspert Senior 310 DP
Eksperte Junior 625 DP