Vetevleresim i Shqiperise per CARDS/projektet e IPA 2013

Vendi: 
Albania
Kategoria: 
Zhvillimi Ekonomik dhe Rajonal
Data e fillimit: 
01-09-2013
Data e përfundimit: 
31-12-2013
Agjencia e donatorëve: 
EU
Partneri kryesor: 
EuroPartners Development
Staf: 
1
Përshkrimi i detajuar i projektit: 

Objektivi i pergjithshem

Kontributi per permiresimin e vazhdueshem te cilesise se asistences per zhvillim nga Komisioni ne Shqiperi, dhe pare nga ky kendveshtrim, permiresimi I cilesise se jetes ne Shqiperi. Ne menyre me te detajuar, objektivat globale te vleresimit synojne: a) mesimet dhe matjet e arritjeve ne mbeshtetje te permiresimit te programeve ne vazhdim; b) sigurimi I nje vije pergjegjshmerie  te vleresimit te parase dhe perdorimit te fondeve nga CARDS/IPA dhe identifikimi I fushave te permiresimit te asistences financiare ne Shqiperi. Vleresimi duhet te fokusohet ne perceptimet e perfitimeve te inputeve te fituara dhe ne perspektiven e arritjeve te Komisionit.

Objektivat Specifike

Objektivat specifike te ketij vleresimi do te jene te identifikojne forcat dhe dobesite ne dizenjim, performance dhe menaxhimin e projekteve te perzgjedhura me qellim qe te:

a) permiresoje rendesine,  efektivitetin, eficiencen, impaktin, qendrueshmerine dhe pergjegjshmerine e asistences
b) identifikimi I mangesive ne projektet e perfunduara
c) perserise eksperiencat e suksesshme ne projektet/programet e tjera
d) permiresimi I programimit dhe identifikimi I veprimeve te ardhshme na bazen e mesimeve te nxjerra nga keto projekte (feedback ne ciklin e projekteve)
e) verifikimi nese pajisjet dhe insfrastruktura e financuar nga asistenca financiare e CARDS/IPA jane ngritur, perdorur si duhet dhe mirembajtur ne perputhje me praktikat me te mira.

Llojet e sherbimeve qe ofrohen

Vleresimi per te percaktuar ne cfare mase projektet kane arritur te permbushin objektivat e ndihmes se BE-se, sic percaktohet ne Dokumentin Shumevjecar te Zbatimit te Programimit (DSHZP) dhe ne cfare mase projektet kane rritur aftesine e qeverise shqiptare per te permbushur objektivat e saj brenda kuadrit te dakorduar te bashkepunimit me BE-ne.