Te rinjte shqiptare per Integrimin ne BE

Vendi: 
Albania
Kategoria: 
Zhvillim Social
Data e fillimit: 
01-10-2019
Data e përfundimit: 
01-10-2020
Agjencia e donatorëve: 
EU
Partneri kryesor: 
EuroPartners Development
Staf: 
3
Përshkrimi i detajuar i projektit: 

Projekti ka si qellim te rrite kapacitetet e OSHC-ve ne lidhje me perfshirjen e organizatave rinore ne procesin e integrimit Evropian qe do t’u sjelle atyre perfitime efektive nga mundesite e financimit te BE-se per te rinjte dhe organizatat. Projekti synon te mbeshtese organizatat rinore te Shqiperise per te patur nje akses me te mire ne fondet e BE-se dhe per t’i perfshire ato ne dialogun e procesit te Integrimit Evropian. Per te arritur synimet e mesiperme, veprimet qe do te ndermerren targetojne 2 drejtime kryesore: (i) rritja e njohurive dhe kapaciteteve te organizatave rinore mbi programet qe lidhen me BE per te mundesuar akses dhe per te perfituar nga mundesite e fondeve te BE, rrjeti I lidhjeve dhe partneritetet; dhe (ii) nepermjet inkurajimit te perfshirjes se organizatave rinore ne procesin e integrimit Evropian.