Asistenca Teknike per Programet e Unionit ne Shqiperi

Vendi: 
Albania
Kategoria: 
Zhvillimi i Qëndrueshëm
Data e fillimit: 
15-01-2016
Data e përfundimit: 
15-01-2018
Agjencia e donatorëve: 
EU
Partnerë: 
ICE Belgium and DADA6 Estonia
Partneri kryesor: 
Humelica Consulting International
Staf: 
5
Përshkrimi i detajuar i projektit: 
Objektivi I pergjithshem I projektit eshte qe te mbeshtese forcimin e kapaciteteve te institucioneve shqiptare per te marre pjese ne programet e Unionit.

Ky eshte nje projekt per ngritjen e kapaciteteve I cili synon rezultatet e meposhtme:
 • Ministria e Integrimit Evropian (MIE) te rrise kapacitetet per te koordinuar dhe per t’I dhene prioritet perfshirjes se Shqiperise ne Programet e Unionit.
 • MIE, ministrite/agjencite perkatese (MIE, MEDITTE, MES, MIPA, MSWY, ACA dhe GDT) bashke me strukturat e tyre mbeshtetese te permiresojne kapacitetet e stafit per menaxhimin e programeve te Unionit, rrjetezim ne nivel kombetar, BE dhe ne nivel nderkombetar; kapacitetet e permiresuara per shperndarjen e informacionit mbi programet e Unionit
 • Njohuria e transferuar ne institucionet e administrates publike dhe palet e interesuara te programit
 • Palet e interesuara potenciale dhe kombetare te forcojne kapacitetet per te aplikuar ndaj thirrjeve per propozime qe leshohen nga programet e Unionit

Llojet e sherbimeve qe ofrohen:

 • Forcimi I kapaciteteve menaxheriale te institucioneve shqiptare qe perfshihen ne programet e Unionit dhe rritja e perkatesise se tyre ne kete proces
  • Mbeshtetja e koordinimit ndermjet tre niveleve te menaxhimit: MIE dhe institudcionet pergjegjese per cdo PU
  • Forcimi I rrjetit te Pikave te Kontaktit Kombetar nepermjet mbeshtetjes ne pergatitjen e udhezimeve, mentorimin, trajnimet, sesionet e informimit, seminaret, vleresimet e nevojave
  • Rritja e kapaciteteve te perfitimeve per te ngritur “zyrat e informacionit” aty ku nuk ndodhen
  • Rritja e performances per NCP ekzistuese dhe Zyrat e Informacionit (dite informimi, trajnime, konsultime personale etj) duke promovuar ndergjegjesimin dhe perdorur per te krijuar kerkese per sherbimet e tyre
  • Organizimi I seminareve/sesioneve te informimit per institucionet dhe strukturat perkatese per te permiresuar performancen e tyre
 • Forcimi I partneritetit dhe kapaciteteve te rrjetit te perfitimeve per te ndermarre nje rol me pro-aktiv ne lidhje me PU perkatese dhe per te rritur vizibilitetin
  • Forcimi I kapaciteteve te rrjetit ne Shqiperi dhe jashte saj
  • Organizimi I seminareve tematike per PB
  • Kryerja e trajnimeve per perfituesit dhe aplikantet
  • Organizimi I sesioneve te informacionit per PU
  • Organizimi I tureve te rrjetit ne Bruksel per institucionet e Shqiperise
 • Ngritja e kapaciteteve per te aplikuar dhe menaxhuar me sukses PU
  • Pergatitja e udhezimeve, vleresimeve
  • Organizimi I trajnimeve tematike dhe seminareve per pergatitjen e propozimeve te suksesshme, dorezimin dhe menaxhimin