Konsultimet me shoqerine civile dhe pergatitja e draftit te Udhezimeve per Aplikantet per EIDHR e ardhshem

Vendi: 
Albania
Kategoria: 
Demokratizimi
Data e fillimit: 
03-12-2011
Data e përfundimit: 
03-12-2011
Agjencia e donatorëve: 
EU
Partneri kryesor: 
EuroPartners Development
Përshkrimi i detajuar i projektit: 
Objektivi eshte qe t’i siguroje Delegacionit Evropian te Shqiperise asistence teknike per shperndarjen e informacionit lidhur me CBSS ndaj shoqerise civile, per zgjerimin e informacionit mbi shoqerine civile dhe per pergatitjen e draftit te Udhezimeve per  aplikantet e granteve.
 
Aktivitetet specifike:
  • Studimi I te gjitha dokumenteve perkatese lidhur me CBSS –dhe thirrje per propozime - perfshire dokumentat e strategjise se vendit dhe cdo document tjeter perkates qe sigurohet nga Delegacioni
  • Rishikim I shqetesimeve kryesore te te drejtave te njeriut ne vend, ashtu si percaktohet tek dokumentat dhe raportet e BE-s, dhe marrja parasysh per te siguruar nje game te gjere te mundshme te burimeve te tjera (perfshire, por pa u kufizuar, organizata kombetare dhe nderkombetare per te drejtat e njeriut, Kombet e Bashkuara, komunitetet nderkombetare, komuniteti I akademise vendore, media etj)
  • Organizimi I 5 sesioneve te informimit/konsultimit ne Tirane, Vlore, Shkoder, Kukes dhe Korce per: te siguruar informacion ndaj aplikanteve potenciale per programin e EIDHR, mbledhja e informacionit per nevojat e perceptuara te sektorit te shoqerise civile per te trajtuar shkeljen e te drejtave te njeriut, ne dy forma, me goje dhe me te shkruar (psh pyetesori duhet te plotesohet nga pjesemarresit); mbledhja e informacionit ne fushen e ekspertizes dhe kapaciteteve administrative te pjesemarrjes se organizatave te shoqerise civile
  • Realizimi I draftit per Udhezimet per Aplikantet per thirrjet e ardhshme per propozime te CBSS (2012-2013), perfshire draftin e zonave prioritare dhhe listen indikatore te aktiviteteve te pranueshme te identifikuara gjate procesit te konsultimit.