Nxitja e bashkepunimit dhe levizshmerise perben grupe ekonomike

Vendi: 
Albania
Kategoria: 
Zhvillimi Ekonomik dhe Rajonal
Data e fillimit: 
10-03-2012
Data e përfundimit: 
31-10-2013
Agjencia e donatorëve: 
EU
Partneri kryesor: 
EuroPartners Development
Përshkrimi i detajuar i projektit: 

Objektivi me kryesor I projektit eshte “Krijimi I nje strategjie te orientuar drejt cilesise duke synuar vleresimin  turistik te zonave pjesemarrese nepermjet rritjes te te mirave ne Shporten e Cilesise:

Llojet e sherbimeve qe ofrohen:

  • 2 studime strategjike te identifikimit te situates aktuale te shportes se cilesise
  • 2 studime te integruara ne lidhje me kriteret e cilesise per dhenien e logos / - 2 survejime identifikuese mbi shportat tipike dhe cilesore
  • Nje dokument konkret per shperndarjen ne lidhje me permiresimin e logos ( trajnime – publicitet ) / fletepalosje projekti, gazeta dhe faqe facebooku

Rezultatet e projektit jane:

Synimi 1. Ndryshimi I sjelljes se paleve te interesuara lokale ndaj vizitoreve dhe udhetareve

Synimi 2. Promovimi dhe vleresimi per nje produkt turistiktjeter – terheqes e pse jo - turistik

Synimi 3. Permiresimi I sherbimeve ne zone

Synimi 4. Permiresimi I PBB-se dhe permiresimi i kushteve te punes

Synimi 5. Koordinimi dhe permiresimi I BNK-se per produktet tradicionale dhe lokale

Synimi 6. Strategjia e logos se cilesise per te krijuar  nje strategji turistike sa me te qendrueshme

www.incommonproject.com