Mbeshtetja per Planin e Veprimit mbi reformen e Menaxhimit te Financave Publike

Vendi: 
Kosovo
Kategoria: 
Qeverisje e Mirë
Data e fillimit: 
23-02-2010
Data e përfundimit: 
23-06-2010
Agjencia e donatorëve: 
DFID Kosovo
Partneri kryesor: 
EuroPartners Development
Përshkrimi i detajuar i projektit: 

Objektivi I kesaj konsulence eshte qe te permiresoje kapacitetin dhe aftesite e Ministrise se Ekonomise dhe Financave te Kosoves – Departamenti i Buxhetit, Organizatat e Buxhetit dhe Njesite e Planifikimit Strategjik te ZKM per te ofruar nje MTEF te permiresuar dhe nje process buxhetimi te permiresuar ne kontekstin e MTEF. Kjo lidhet dhe ploteson objektivat e mbeshtetjes aktuale te DFID ndaj Planit te Veprimit dhe Menaxhimin e Programit te Reformes se PFM.

Llojet e sherbimeve qe ofrohen: 

  • organizimi dhe realizimi i 5 vizitave shkembyese  me deri ne 20 persona, ndermjet Ministrive perkatese te Financave ne Kosove dhe Shqiperi;
  • organizimi I takimeve me Ministrine e Kosoves lidhur per te mesuar dhe shperndare informacion duke ofruar prezantimin e eksperteve shqiptare ndaj departamenteve dhe njesive perkatese.