Vleresimi I mbeshtetjes se SIDA-s ndaj SEPA-s

Vendi: 
Albania, Serbia
Kategoria: 
Zhvillimi i Qëndrueshëm
Zhvillimi Ekonomik dhe Rajonal
Data e fillimit: 
11-03-2009
Data e përfundimit: 
20-06-2009
Agjencia e donatorëve: 
Sida
Partneri kryesor: 
SIPU International
Përshkrimi i detajuar i projektit: 

Synimi I pergjithshem I vleresimit eshte te mbeshtetet ne eksperiencat e fituara dhe te beje rekomandime mbi ndryshimet per nje mbeshtetje te mundshme ne vazhdim te Sida-s ndaj bashkepunimit te Agjencise Suedeze per Mbrojtjen e Mjedisit  me autoritetet mjedisore ne Ballkanin Perendimor.

Objektivat specifike te vleresimit jane:

  1. Te analizoje performancen e projektit kundrejt objektivave dhe rezultateve te pritshme; vleresoje efektivitetin e metodave te ndryshme per shkembimin/transferimin e njohurive dhe te percaktoje rendesine, efektivitetin e kostos dhe qendrueshmerine e mbeshtetjes ne nje vend dhe kontekst rajonal.
  2. Te vleresoje aspektet e pronesise, shtrirjes dhe aspektet rajonale qe vleresojne shkallen e pronesise lokale dhe cilesine e procesit te pjesemarrjes ne planifikimin e projektit dhe zbatimin e bashkepunimin ne shtrirje me nevojat dhe prioritetet publike dhe kombetare.
  3. Te analizoje rutinat dhe sistemet per te siguruar cilesi ne zbatimin e projektit dhe raportimin e pershtypjeve mbi shkallen e SEPA duke perdorur Menaxhimin e bazuar ne Rezultate dhe/ose Qasjen e Kornizes Logjike ne punen e tyre.

Llojet e sherbimeve te ofruara jane:

  1. Analiza e dokumentacionit te projektit qe duhet te perfaqesoje ne menyre te drejte larmine e bashkepunimit.
  2. Gjetja e fakteve dhe intervistat me aktore te ndryshem kryesore ne Suedi, Seri, Shqiperi dhe UN-ECE;
  3. Shkrimi I raportit, 3 eksperte lokale te kontraktuar nga EPD