Pergatitja e Strategjise Kombetare per Zhvillim dhe Integrim 2014 – 2020

Vendi: 
Albania
Kategoria: 
Qeverisje e Mirë
Data e fillimit: 
01-04-2014
Data e përfundimit: 
30-09-2014
Agjencia e donatorëve: 
World Bank
Partneri kryesor: 
EuroPartners Development
Staf: 
7
Përshkrimi i detajuar i projektit: 

Objektivi I pergjithshem eshte te beje te mundur institucionet shqiptare te krijojne nje kornize koherente dhe te gjere per rregullat strategjike qe do te perfshije zhvillimin e Shqiperise dhe prioritetet e integrimit ne BE per periudhen 2013-2020.

Objektivi specifik I projektit do te jete te mbeshtese qeverine shqiptare nen rolin drejtues te DSKD, per te finalizuar dokumentin e SKZHI 2013-2020 bazuar ne konsultime te gjera dhe nje proces pjesemarrjeje.

Projekti konsiston ne 3 komponente:

  • Konsultime dhe rishikime te draftit te pare te SKZHI 2013-2020. Rishikim I inputit te siguruar nga ministrite per draftin final te SKZHI 2013-2020, duke siguruar koherence ndermjet kapitujve te SKZHI, duke prezantuar qarte prioritetet e pergjithshme si dhe politikat specifike dhe sektorin dhe reformat e nderlidhura; Rishikim I kapitullit ne kornizen makroekonomike per te siguruar qe politikat e percaktuara ne kete kapitull mbeshtesin objektivat e pergjithshem te SKZHI 2013-2020; Sigurojne nje vleresim te pergjithshem mbi menyren se si pasqyrohen perspektivat per zhvillimin e ekonomise se Shqiperise dhe faktoret per rritjen e qendrueshme ekonomike ne dokumentin e SKZHI
  • Finalizimi I dokumentit te SKZHI; Sigurimi qe reagimet qe sigurohen gjate procesit te konsultimit pasqyrohen si duhet ne dokumentin SKZHI
  • Leshimi I SKZHI 2013-2020: Prezantimi I draftit final te strategjise dhe dokumentave te lidhur me te ne nje seminar me pjesemarrje te ministrive perkatese dhe paleve te tjera te interesuara.

Llojet e sherbimeve te sigurara:

Mbeshtetja dhe trajnimi I stafit te DSDC gjate procesit te finalizimit te dokumentit te NSDI

Ekspertiza qe konsiston ne Drejtues Ekipi – Ekspert I Planifikimit Strategjik; nje ekspert markoekonomik dhe 3 eksperte lokale per planifikimin strategjik.