Qeverisje e Mirë

Vendi Titulli Periudha Donator Partneri kryesor
Albania Bashkite per ne Evrope 2017-2020 EU EPRD Poland
Macedonia Pergatitja e Termave te References dhe Specifikimeve Teknike ne fushen e Reformes se Administrates Publike dhe Financave Publike 2018 EU IBFConsulting International
Kosovo Mbeshtetje per Zyren e Planifikimit Strategjik/ Zyra e Kryeministrise 2017-2018 EU ICE (Belgium)
Albania Reforma e Administrates Publike “Mbeshtetja per te permiresuar ofrimin e sherbimit publik ne mesin e qytetareve ne Shqiperi” 2017-2019 EU Humelica Consulting International
Albania Asistenca ndaj bashkive te Matit, Dibres, Shkodres dhe Malesise se Madhe per pergatitjen e projekteve te CBC 2016 Swiss Government EuroPartners Development
Albania Mbeshtetje ndaj bashkise se Kukesit per pergatitjen e Strategjise se Zhvillimit Territorial te 2030 2015-2016 EU EuroPartners Development
Albania Pergatitja e Strategjise Kombetare per Zhvillim dhe Integrim 2014 – 2020 2014 World Bank EuroPartners Development
Albania Raportimi mbi ceshtjet e Tregut te brendshem dhe Standardet Evropiane ne lidhje me kapitujt e Komisionit 2013-2014 EU EPRD Poland
Albania Rritja e transparences dhe informacionit ne ofrimin e sherbimeve te Qeverisjes Vendore ne Vlore dhe Kukes 2012-2013 OSFA Foundation EuroPartners Development
Albania Rekomandime per Vleresimin Afatmesem te SKZHI dhe Pergatitjet per Strategjine 2013-2020 2011 EU EuroPartners Development
Kosovo Vleresimi i Asistences Mbeshtetese ne Kosove 2011 EU EPRD Poland
DFID Mbeshtetja per Reformen e Administrates Publike (RAP) ne Kosove 2011-2012 DFID EuroPartners Development
Albania Mbeshtetje ndaj Ministrise se Mjedisit ne realizimin e nje Plani Operacional per sektorin e mjedisit 2011 SIDA SIPU International
Albania Forcimi I Kapaciteteve te Menaxhimit te Burimeve Njerezore ne Njesite e Qeverisjes Vendore 2010-2012 Government of the Netherlands EuroPartners Development
Albania Konsulenca mbi zbatimin e reformave per aksesin ndaj informacionit ne Shqiperi 2010-2011 World Bank
Albania Pergatitja e autoriteteve shqiptare per Sistemin e Decentralizuar te Zbatimit te BE-se (SDZ) 2010-2013 EU East West Consulting
Albania Forcimi I kapaciteteve te administrates publike ne Shqiperi dhe mbeshtja nepermjet trajnimeve 2010 World Bank SIPU International
Albania Politikat per Monitorimin dhe Zbatimin e SKZHI 2010 World Bank PROGECO Italy
Albania Mbeshtetja per ngritjen e kapaciteteve per zbatimin e Sistemit te Integruar te Planifikimit 2009-2010 World Bank EuroPartners Development
Albania Mbeshtetja per Ministrine e Ekonomise Faza 2 2008-2010 EU EuroPartners Development
Kosovo Mbeshtetja per Planin e Veprimit mbi reformen e Menaxhimit te Financave Publike 2010 DFID Kosovo EuroPartners Development
Albania Keshilla Ligjore ndaj Agjencise Kombetare Shqiptare mbi Shoqerine e Informacionit NAIS 2008 World Bank EWC (Belgium)
Kosovo AT te hartoje Termat e References per projektin e Asistences Teknike IPA 2009 “Mbeshtetje per Ministrine e Punes dhe Mireqenies Sociale” 2009 EU EuroPartners Development
Albania IT dhe Studimi teknik I IT dhe COMMS per sektorin e Zbatimit te Ligjit 2009 EU Soges SpA