Demokratizimi

Vendi Titulli Periudha Donator Partneri kryesor
Albania “E drejta jone per te kerkuar….E drejta jone per te ditur” 2013-2015 Embassy of the Netherlands EuroPartners Development
Albania Raportimi mbi ceshtjet e Tregut te brendshem dhe Standardet Evropiane ne lidhje me kapitujt e Komisionit 2013-2014 EU EPRD Poland
Albania Rritja e transparences dhe informacionit ne ofrimin e sherbimeve te Qeverisjes Vendore ne Vlore dhe Kukes 2012-2013 OSFA Foundation EuroPartners Development
Albania Konsultimet me shoqerine civile dhe pergatitja e draftit te Udhezimeve per Aplikantet per EIDHR e ardhshem 2011 EU EuroPartners Development
Albania Krijimi i Grupeve Lokale te Veprimit dhe Rrjeti Kombetar I Organizatave Rurale ne Shqiperi 2011-2013 SNV - Albania EuroPartners Development
Albania Harta e Monitorimit te Pjesemarrjes ne Shqiperi dhe Kosove 2011 Olaf Palme Center EuroPartners Development
Albania Kuadri i Lirise se Informacionit ne Shqiperi 2009-2011 EuroPartners Development
Albania Mbeshtetja per forcimin e sistemit gjyqesor ne Shqiperi 2008-2010 Spanish Agency for Cooperation EuroPartners Development
Albania Inkurajimi i metejshem i Transparences, Aksesit te Publikut ne Informacion ne nivel Lokal EU EuroPartners Development