Vleresimi i Impaktit Fiskal mbi draft legjislacionin e Sherbimit Civil ne Kosove

Vendi: 
Kosovo
Kategoria: 
Zhvillimi Ekonomik dhe Rajonal
Data e fillimit: 
23-01-2008
Data e përfundimit: 
23-01-2008
Agjencia e donatorëve: 
DFID
Përshkrimi i detajuar i projektit: 

Objektivi i kesaj detyre eshte qe te ndihmoje qeverine e Kosoves ne vleresimin e impaktit fiskal te zbatimit te sistemit te pagave dhe grading envisaged ne draft legjislacionin, per te llogaritur nese kostot e propozimit jane te qendrueshme fiskalisht.

Llojet e sherbimeve qe ofrohen:

  • Rishikim I shkurter I studimeve te meparshme (raporti I HELM 2004) ndermarre mbi reformimin e sistemit te klasifikimit te pagave, duke analizuar arsyet e moszbatimit.
  • Pergatitja e nje vleresimi te kostos se faturave te pagave (mbi supozimin e niveleve ekzistuese te personelit) bazuar ne sistemin e ri te klasifikimit te percaktuar ne projektligjin per Shperblimin e Sherbimit Civil, duke konsideruar opsione alternative uljen e pagave
  • llogaritja e ndryshimeve specifike ne shperblim per te gjitha postet e sherbimit civil – ne rast te ndikimit negative, vleresimi i kostove te kompesimit te perkohshem qe duhet te sherbeje si nje mjet mbrojtes gjate nje periudhe tranzicioni
  • Vleresimi i ndikimit fiskal te fatures totale te pagave te sektorit public (perfshire pagesat ad-hoc te identifikuara me lart) bazuar ne te dhenat me te fundit te disponueshme per strukturen e pagave dhe parashikimet e qeverise se Kosoves per faturat totale te pagave sipas sektoreve per kategorite e tjera te punonjesve publike (vecanerisht punonjesit e shendetesise, mesuesit dhe policia)
  • ndikimi bazuar ne progresin e pritshem te pagave, bazuar ne sistemin e progresit te pagave te propozuar ne projekt-legjislacion.

Keto vleresime duhet te marrin parasyh perfitimet kryesore te lidhura me pagen (psh, kontributet e punedhenesit ne pensione), nese eshte e pershtatshme, si dhe koston e pagesave te kompesimit gjate nje periudhe tranzicioni ne strukturen e re te klasifikimit te pagave.