Manual: Instrumentet e Financimit të Bashkimit Evropian për të Rinjtë dhe Organizatat Rinore

A e dini se Bashkimi Evropian investon në instrumenta finacaiar për të rinjtë dhe organizatat rinore? Në kuadër të projektit “Të Rinjtë Shqiptar për Integrimin në BE”, Europartners Development ka përgatitur një manual ku prezantohen Instrumentet e Financimit të Bashkimit Evropian për të Rinjtë dhe Organizatat rinore.  

Ky manual do t‘ju orientojë të njihni instumentet IPA-n “the Instrument of Preaccession Assistance/Instrumenti i Asistencës së Para-Aderimit”, ashtu si dhe disa nga programet e Bashkimit Evropian në të cilat merr pjesë Shqipëria. Gjithashtu, përmban përshkrim për secilin program, kriteret e pranueshmërisë dhe informacione të tjera të dobishme për organizatat rinore dhe të rinjtë se si të aplikojnë, ku dhe kur !!