Konsulenca mbi zbatimin e reformave per aksesin ndaj informacionit ne Shqiperi

Vendi: 
Albania
Kategoria: 
Qeverisje e Mirë
Data e fillimit: 
15-08-2010
Data e përfundimit: 
15-04-2011
Agjencia e donatorëve: 
World Bank
Staf: 
1
Përshkrimi i detajuar i projektit: 

Nje akses ndaj informacionit – themeluar nga Governance Partnership Facility/Banka Boterore – eshte propozuar qe te ndermarre nje analize krahasuese te zbatimit te legjislacionit te Aksesit ndaj informacionit ne disa shtete me kapacitete dhe mjete institucionale te ndryshme.

Ceshtjet kryesore te analizes:

  • Dokumentimi I eksperiences se reformave ATI ne mjedise te ndryshme te shteteve te ndryshme – regjistrimi I zbatimit dhe roli ne permiresimin e pergjegjshmerise
  • Hetimi I ndikimit te paleve te interesuara, institucioneve, dhe niveleve te kapaciteteve mbi efektivitetin e te cilit reformat zbatohen, vecanerisht nese dimensionet institucionale ose ceshtjet e kapacitetit kane nje influence me te dukshem mbi efektivitetin e te cilit reformat e ATI jane zbatuar ne mjedise te ndryshme; dhe
  • Hulumtimi I provave ekzistuese per diferencen qe zbatimi I ATI po ben per te zgjeruar aksesin ndaj informacionit – efektivitetin e ligjeve ATI ne rritjen e transparences dhe aksesit ndaj informacionit nga qytetaret dhe llogaridhenien e zyrtareve publike.

Llojet e sherbimeve qe ofrohen:

  • Analize e thelle e politikave te aksesit te informacionit, sistemeve, inputeve dhe proceseve ne agjencite publike (departamentet, ministrite ose agjencite)
  • Analiza e aktoreve, institucioneve dhe kapaciteteve qe kushtezuan zbatimin e politikave te ATI ne secilin sektor
  • Analizen e rolit te secilit aktor ne keta sektore -  si grupet e shoqerise civile qe sherbejne si ofrues te sherbimeve, etj., dhe nese ata luajne nje rol ne menyren se si aksesi ndaj informacionit zbatohet ne keta sektore
  • Impakti I zbatimit te reformave te aksesit ndaj informacionit ne secilin sektor dhe proceset administrative te seciles agjenci